1. december 2014

Nye vilkår for olie- og gaseftersøgning

Grønland strammer vilkårene


Af Peter Schriver, Nuna-Advokater og Helen Kibsgaard, Horten

Nuna Advokater, medlem i Arctic Business Network, og firmaets danske samarbejdspartner Horten Advokatpartnerselskab udgiver jævnligt et nyhedsbrev omkring juridiske aspekter inden for energiområdet og efterforskning/udvindig af mineraler i Grønland. Fremover vil nyhedsbrevet også blive bragt her på Arctic Business Networks blog.

Peter Schriver, Nuna Advokater
Nye tilladelser til efterforskning af olie og gas i Grønland er netop blevet udbudt. Der er dog en række ændringer i vilkår for udbuddene.

Ligesom i Danmark afholdes der også i Grønland udbudsrunder for nye olie-/gastilladelser, og for nyligt blev de kommende udbudsrunder og vilkårene herfor offentliggjort. Det sker som led i Grønlands olie- og mineralstrategi i perioden 2014-2018, som Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) fastlagde tidligere på året.

Helen Kibsgaard, Horten Advokatpartnerskab
Det er målsætningen at tiltrække private investorer til at foretage efterforskning af kulbrinter i Grønland og at fastholde et højt aktivitetsniveau spredt over forskellige regioner. Ud fra geologiske vurderinger af hvilke områder, der findes særligt interessante, har Naalakkersuisut valgt, at de kommende udbudsrunder skal omfatte områder på Disko og Nuussuaq-halvøen (onshore) samt havområder i Baffin Bay og Davis Strait (offshore).

Herudover er der åbnet nye "open door"-runder for Jameson Land i Østgrønland (onshore) og Sydvestgrønland (offshore). Der er p.t. udstedt i alt 23 efterforskningstilladelser for licensblokke i offshoreområder i havområder ud for Nuuk, i Disko West, i Baffin Bay, i Sydgrønland og i Grønlandshavet.

Udbudsrunde i 2016 – Disko-øen og Nuussuaq-halvøen

Der er udbudt tilladelser for tre licensblokke i onshoreområder på Disko-øen og Nuussuaq-halvøen ved en udbudsrunde i 2016. Der er observeret udsivninger af kulbrinter i de vulkanske lag og horisonter af kul.

Området har siden 2003 været lukket for meddelelse af tilladelser, men efter det oplyste har små og mellemstore selskaber vist interesse. Visse områder er i øvrigt internationalt udpegede som "beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle" og omfattet af "Ramsar"-konventionen, ligesom andre nyder særlig naturbeskyttelse. Derfor gælder der begrænsninger for, hvor og på hvilken årstid der må gennemføres efterforskningsaktiviteter såsom fx seismic.

Udbudsrunderne i 2017 – Baffin Bay / 2018 – Davis Strait

Herudover er der udbudt efterforskningstilladelser for offshore i Baffin Bay ved en udbudsrunde i 2017 og Davis Strait (vest for Nuuk) ved en udbudsrunde i 2018.

Begge områder er kendetegnede ved, at der allerede findes licensblokke i områderne. Baffin Bay var også genstand for en udbudsrunde i 2010, hvor der i dag findes 7 licensblokke, ligesom der i forvejen er 2 licensblokke i Davis Strait.

Der skrives meget om klimaforandringer og om, hvordan de sandsynligvis vil gøre den fremtidige efterforskning lettere. En af de væsentligste operationelle fysiske udfordringer i relation til efterforskningen er dog fortsat havis og isbjerge. Ifølge det oplyste passerer der årligt 25.000 til 30.000 isbjerge gennem Baffin Bay. I det sydligere beliggende område i Davis Strait er volumen noget mindre, og isbjergene her stammer for størstedelens vedkommende fra Østgrønland, hvor de følger med strømmen ned om Kap Farvel og op langs vestkysten.

De nye licensblokke bliver væsentligt mindre end tidligere, idet der nu er sat en øvre grænse på 4.000 km2 pr. tilladelse. Nye tilladelsesvilkår For områder offshore vil tilladelserne som hidtil blive udstedt for en 10-årig periode.

Som noget nyt vil efterforskningstilladelserne for områder onshore derimod alene gælde for en periode på 2-4 år med adgang til ansøgning om forlængelse for yderligere 2-3 perioder op til i alt 10 år som udgangspunkt. Formålet er, at rettighedshaveren ikke fra starten vil være forpligtet til at fastlægge et arbejdsprogram for hele efterforskningsperioden.

Strukturen for Grønlands "government take" er også blevet ændret. Ligesom for tilladelserne på mineralområdet er der nu indført en omsætningsroyalty på 2,5 procent i tillæg til den eksisterende surplus royalty betaling (7,5 procent, 17,5 procent og 30 procent når de akkumulerede indtægter overstiger de akkumulerede omkostninger med 35 procent, 45 procent og 55 procent).

Samtidig er det nationale olieselskabs (Nunaoil) ejerandel reduceret fra tidligere 12,5 procent til 6,25 procent. Af andre nye vilkår skal nævnes nye ganske vidtrækkende krav, hvorefter en rettighedshaver underlægges pligt til at rapportere om skatteforhold til råstofmyndigheden, herunder at dokumentere skattebetalinger. Det gælder ikke bare for rettighedshaverens egne skatteforhold, men også skatteforholdene hos rettighedshaverens aftaleparter, herunder leverandører, underleverandører og serviceudbydere m.v.

I yderste konsekvens sanktioneres manglende opfyldelse fra råstofmyndighedens side med påbud om standsning af aktiviteter i henhold til tilladelsen. Sidstnævnte må forventes at give anledning til behov for en række overvejelser og diskussioner mellem aftaleparterne og ikke mindst krav om sikkerhedsstillelse.

Nyhedsbrevet har også været bragt i Energy Watch

Ingen kommentarer:

Send en kommentar